کد خبر 63740

گزارش 5 ماه اول ومعلم بررسی شد

بیمه معلم در 5 ماه اول سال مالی 98 مبلغ 967 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرد و 438 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، بیمه معلم در مرداد ماه مبلغ 144.4 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است و مبلغ 115.8 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. بنابراین نسبت خسارت پرداختی مرداد ماه بیمه معلم 80 % است. همچنین از ابتدای سال مالی سال مالی تا انتهای مرداد ماه 966.7 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است و مبلغ 438 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. بنابراین نسبت خسارت پرداختی بیمه معلم در طی دوره 5 ماهه 45% است.

حق بیمه صادره کاهش یافت/خسارت پرداختی افزایش

میزان حق بیمه صادره ومعلم در مرداد ماه نسبت به تیر ماه کاهش یافته است. ومعلم در تیر ماه 200 میلیارد تومان حق بیمه صادر کرده است که حق بیمه صادره در مرداد ماه کاهش یافته است و به 144 میلیارد تومان رسیده است. در واقع حق بیمه صادره ومعلم 56 میلیارد تومان کاهش یافته است.

میزان خسارت پرداختی بیمه معلم با روند افزایشی از 39 میلیارد تومان به 116 میلیارد تومان رسیده است. که بالاترین سطح خسارت پرداختی در 5 ماه اخیر است. که نشان می‌دهد خسارت پرداختی بیمه معلم در مرداد ماه نسبت به اول سال 76 میلیارد تومان و نسبت به تیر ماه رشد 6 میلیارد تومانی داشته است.

میانگین نسبت خسارت پرداختی ومعلم به 45 درصد رسید

میانگین حق بیمه صادره بیمه معلم در دوره 5 ماهه منتهی به مرداد ماه 193 میلیارد  تومان و میانگین خسارت پرداختی 87 میلیارد تومان است که نشان می‌دهد میانگین نسبت خسارت پرداختی ومعلم 45% است.

نکته منفی گزارش مرداد ماه مرداد ماه بالا بودن نسبت خسارت پرداختی ومعلم است. چرا که نسبت میانگین خسارت پرداختی ومعلم طی چهار ماه اول سال 39% است اما با توجه به حق بیمه صادره و خسارت پرداختی ومعلم در مرداد ماه، متوسط خسارت پرداختی ومعلم افزایش یافته و به 45% رسیده است چراکه نسبت خسارت پرداختی ومعلم در مرداد ماه 80% است.

بیمه زندگی بالاترین حاشیه سود را برای ومعلم دارد

بررسی جزییات حق بیمه‌های صادره ومعلم نشان می‌دهد بخش زیادی از حق بیمه‌های صادره ومعلم مربوط به بیمه ثالث اجباری و بیمه درمانی است. این دو بیمه طی 5 ماه اول سال در مجموع 57% از حق بیمه‌های صادره ومعلم را تشکیل می‌دهند اما از طرفی 66% ا ز خسارت‌های پرداختی مربوط به این دو می‌باشد. درواقع ومعلم از جانب این دو بیمه‌ای 9% زیان‌ده می‌باشد.

اما بر خلاف این دو بیمه‌ای بالاترین حاشیه سود را بیمه زندگی (اندوخته‌دار و غیراندوخته‌دار) دارد که در مجموع 8% حاشیه سود شرکت را افزایش داده است. که در بین این دو بیمه زندگی نیز، بیمه زندگی اندوخته‌دار 8% از حق بیمه‌های صادره را شامل می‌شود و تنها 2% از خسارت پرداختی را شامل می‌شود.

 

ارسال نظر

تازه ها