کد خبر 59825

بررسی عملکرد ماهانه رانفور

شرکت خدمات انفورماتیک در تیر ماه درآمد 158 میلیارد تومانی ساخته است که نسبت به میانگین درامدی شرکت در چهار ماه اول سال افزایشی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی "با اقتصاد"، شرکت خدمات انفورماتیک در تیر ماه مبلغ 158 میلیارد و 252 تومان درآمد ساخته است که بخش اعظم درامد شرکت مربوط به درآمد حاصل از تراکنش‌ها است که در واقع 72% از درآمد در تیر ماه را شامل می‌شود.

درامد تجمیعی رانفور در دروه 4 ماهه منتهی به تیر 98 مبلغ 612 میلیارد و 150 میلیون تومان است.  درامد تجمیعی رانفور در دوره سه ماهه منتهی به خرداد 98 از محل تراکنش‌ها 459 میلیارد و 897 میلیون تومان است که 75% از درآمد شرکت را تشکیل می‌دهد.

رانفور در تیر ماه فراتر از میانگین ماهانه درآمد ساخت

میانگین درآمد ماهانه رانفور در چهار ماه اول سال 98 مبلغ 153 میلیارد و 37 میلیون تومان است که رانفور در تیرماه درآمد تیر ماه 158 میلیارد و 252 میلیون تومان درآمد ساخته است و فراتر از میانگین درآمدی رانفور در این چهار ماه است.

2019-08-14 08_48_45-Cortana

بررسی منابع درآمدی رانفور

شرکت خدمات انفورماتیک از محل فروش تجهیزات، کارکرد ویست، سایر، تعمیر و نگهداری، پشتیبانی نرم‌افزار و تراکنش درآمد ساخته است که بررسی درامد ماهانه رانفور در چهار ماه اخیر حاکی از آن است که درامد شرکت از ابتدای سال روند صعودی داشته است. و با رشد اندک از 149 میلیارد و 147 میلیون تومان در فروردین ماه به 158 میلیارد و 252 میلیون تومان در تیر ماه رسیده است. بنابراین درامد رانفور در تیر ماه نسبت به فروردین ماه 9 میلیارد و 106 میلیون تومان افزایش یافته است.

بالاترین میزان افزایش درامد شرکت از محل سایر منابع درآمدی است که در فروردین ماه رانفور از محل سایر درامد‌ها، درآمد یک میلیارد و 854 میلیون تومانی ساخته است و درآمد شرکت در تیر ماه از این محل به سه میلیارد و 546 میلیون تومان رسیده است.

درامد رانفور از محل تراکنشات در تیر ماه نسبت به فروردین ماه تغییر محسوسی نداشته است اما درآمد از محل پستیبانی نرم‌افزارها در تیر ماه نسبت به فروردین ماه کاهش بوده است و از 25 میلیارد و 985 میلیون تومان در فروردین ماه به 24 میلیارد و 311 میلیون تومان رسیده است.

اما به طور کلی بررسی درآمد تیر ماه رانفور و منابع درامدی شرکت نشان می‌دهد رانفور در هر یک از منابع در تیر ماه بالاتر از میانگین 4 ماهه درامد ساخته است.

2019-08-14 08_49_41-Cortana

نکته گزارش تیر ماه

فروش تجهیزات الکترونیکی: رانفور در سه ماه اول 98 از محل فروش تجهیزات الکترونیکی هیچ درآمدی نساخته است اما در تیر ماه شش میلیارد و 773 میلیون تومان از محل فروش تجهیزات الکترونیکی درآمد ساخته است که بیش از 4% از درآمد تیر ماه را شامل میشود.

 

 

ارسال نظر

تازه ها