کد خبر 47273

بررسی عملکرد مالی سال گذشته نشان می‌دهد

درآمد شرکت به پرداخت ملت در سال 97 نسبت به سال 96 رشد 25 درصدی را داشته است که بیشترین میزان افزایش درآمد شرکت مربوط به افزایش درآمد حاصل از خدمات شارژ می‌باشد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، به پرداخت ملت در سال 97 مبلغ یک هزار و 288 میلیارد تومان درآمد داشته است. درآمد به پرداخت در سال 97 نسبت به سال 96 رشد 25 درصدی را تجربه کرده است. بیشترین افزایش درآمد به پرداخت ملت از محل خدمات شارژ بوده به طوری درآمد حاصل از خدمات شارز از 717 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 30درصدی (معادل 216 میلیارد تومان) به 934 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. درآمد حاصل از کارمزد تراکنش از 432 مییارد تومان در سال 96 با رشد 23 درصدی (معادل 101 میلیارد تومان) به 533 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. درآمد حاصل از پشتیبانی پایانه‌ها از 1.5 میلیارد تومان در سال 96 با رشد چشمگیر به 131 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. درآمد حاصل از تولید نرم‌افزار از 776 میلیون تومان به شش میلیارد و 852 میلیون تومان در سال 97 رسیده است. این چهار مورد از راه‌های مهم کسب درآمد شرکت به‌پرداخت ملت می‌باشد. اما در گزارشات ماهانه شرکت موردی با نام (سایر) ذکر شده است که شامل دیگر منابع درآمدی به‌پرداخت ملت به شمار می‌رود. درآمد حاصل از سایر فعالیت‌های شرکت به پرداخت از 129 میلیارد تومان در سال 96 به 147 میلیون تومان در سال 97 رسیده است. کاهش چشمگیر این منبع درآمدی در نهایت موجب کاستن درآمد شرکت شده است. چرا که در همه فعالیت‌ها شاهد افزایش درآمد شرکت بوده‌ایم. اما در مجموع برایند افزایش و کاهش درآمد حاصل از فعالیت‌ها، افزایش 25 درصدی درآمد شرکت در سال 97 نسبت به سال 96 می‌باشد.

خدمات شارژ در به پرداخت ملت بیشترین میزان افزایش درآمد را داشت

در میان فعالیت‌های صورت شده در گزارش ماهانه شرکت، خدمات حاصل از شارژ بیشترین میزان از افزایش مبلغی را به خود اختصاص داده است. درآمد حاصل از خدمات شارژ در به پرداخت ملت از 718 میلیارد تومان در سال 96 با رشد 216 میلیارد تومانی به 934 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. اما از نگاه درصد تغییرات، پشتیبانی پایانه‌ها در سال 97 بیشترین درصد تغییر در درآمد را ایجاد نموده است چراکه را رشد هشت هزارو 612 درصدی درآمد 2 میلیارد تومانی از محل پشتیبانی پایانه‌ها  در سال 96 به 130 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.

تغییر شکل بازار و سلیقه افراد در زمینه پرداخت‌ها به خوبی در روند درآمدی شرکت‌های فعال در زمینه پرداخت‌های الکترونیکی قابل مشاهده می‌باشد. بنابراین به روز بود شرکت‌های پرداخت الکترونیک و سهم‌بری بیشتر از بازار می‌تواند در نهایت منجر به رشد درآمدی شرکت گردد.

 

ارسال نظر

تازه ها