کد خبر 47173

بررسی گزارش فعالیت سال گذشته نشان می‌دهد

درآمد هر سه پتروشیمی زاگرس، خارگ و فن‌آوران در سال 97 به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات افزایش یافته است اما در این میان درآمد پتروشیمی فن‌آوران بیشترین درصد افزایش را داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بررسی درآمد متانول‌سازها در سال 97 نشان می‌دهد پتروشیی زاگرس با درامد هفت هزار و 385 میلیارد تومانی بیشترین درآمد را در گروه متانولی به خود اختصاص داده است بعد از آن پتروشیمی خارگ با درآمد نزدیک به سه هزار میلیارد تومانی و پتروشیمی فن‌‌آوران با درآمد دو هزار و 438 میلیارد تومانی در جایگاه بعدی قرار دارند.

در گروه متانولی پتروشیمی زاگرس بالاترین درآمد را به خود اختصاص داد

مقایسه درآمد پتروشیمی در سال 97 نسبت به سال 96 نشان می‌دهد پتروشیمی زاگرس بیشترین میزان افزایش درآمد را داشته است. درآمد پتروشیمی زاگرس از چهار هزار و 436 میلیارد تومان در سال 96 به هفت هزار و 385 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. اما بیشترین درصد افزایش درآمد متعلق به پتروشیمی فن‌آوران می‌باشد. درامد این پتروشیمی متانول‌ساز از هزار و 240 میلیارد تومان در سال 96 به دو هزار و 438 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است. در واقع درآمد پتروشیمی فن‌آوران بیش از 96 درصد رشد داشته است.

مقدار فروش پتروشیمی‌ها در سال 97 کاهشی بوده است

مشاهده وضعیت فروش شرکت‌ها طی سال 96 و 97 نشان می‌دهد، درآمد سه شرکت متانولی افزایش بوده است که می‌تواند از نرخ فروش محصول و افزایش مقدار فروش شرکت ناشی گردد.

مقدار فروش پتروشیمی فن‌آوران از 991 هزار تن در سال 96 به هزار و 105 هزار تن در سال 97 رسیده است بنابراین مقدار فروش شرکت 11 درصد نسبت به سال 96 افزایش یافته است.

مقدار فروش پتروشیمی خارگ از یک میلیون و 166 هزار تن در سال 96 به یک میلیون تن در سال 97 رسیده است که نشان می‌دهد مقدار فروش محصولات پتروشیمی خارک در سال 97 نسبت به سال 96 بیش از 11 درصد کاهش داشته است.

مقدار فروش پتروشیمی زاگرس از 5 میلیون تن در سال 96 به چهار میلیون و 802 هزار تن در سال 97 رسیده است به عبارتی مقدار فروش شرکت نزدیک به 5 درصد کاهش داشته است.

بنابراین به طور کلی مقدار فروش پتروشیمی‌ها در سال 97 کاهشی بوده و نشان می‌دهد افزایش نرخ فروش محصولات دلیل اصلی افزایش درآمد حاصل از فروش شرکت‌های متانول ساز بوده است.

نرخ فروش متانول در سال 97 صعودی بوده است

مبلغ فروش شرکت‌های پتروشیم در سال 97 نسبت به سال 96 صعودی بوده است اما مقدار فروش این شرکت‌ها کاهشی بوده است بنابراین دلیل اصلی افزایش مبلغ فروش شرکت‌های متانولی افزایش نرخ فروش محصولات می‌باشد. متانول به عنوان محصول اصلی شرکت‌های پتروشیمی زاگرس، خارگ و فن‌آوران می‌باشد. بدین جهت نرخ فروش این محصول در سه شرکت ذکرشده طی سال 97 مورد بررسی قرار گرفت که بررسی این روند طی سال نشان می‌دهد نرخ فروش متانول در سه شرکت به صورت کاملا متوازن با یکدیگر حرکت کرده و از ابتدای سال تا انتهای سال بیش از 50 درصد رشد کرده است. که افزایش چشمگیر نرخ فروش متانول موجب افزایش درآمد شرکت‌های متانولی شده است.

 

ارسال نظر

تازه ها