کد خبر 37346

بااقتصاد بررسی می‌کند

شرکت تأمین سرمایه نوین با توجه به ارائه صورت‌های مالی در کدال و خبرهای شنیده شده در حال آماده شدن برای عرضه اولیه در بورس می‌باشد اما تاریخ دقیق عرضه اولیه سهام این شرکت مشخص نمی‌باشد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، گروه تأمین سرمایه نوین به عنوان اولین بانک سرمایه گذاری کشور، با مشارکت بانکهای تجاری و هلدینگهای صنعتی و مالی معتبر در سال 1385 ایجاد و مجوز فعالیت خود را در سال 1387 از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده است. این شرکت ماموریت دارد از طریق تامین مالی، سرمایه گذاری، شناسایی و جذب فرصت های جدید و مدیریت ریسک مشتریان به صورت متمایز و متمرکز، موجبات رشد و افزایش ثروت مشتریان و سهامداران خود را فراهم و توسعه مالی کشور را تسهیل نماید. تأمین سرمایه نوین با سرمایه 700 میلیارد تومان، بیشترین سرمایه ثبت شده را در بین شرکت‌های تأمین سرمایه را دارد. بانک اقتصاد نوین با 34درصد، بزرگترین سهامدار تأمین سرمایه نوین می‌باشد.

بیــش از نیمــی از درآمدهــای شــرکت از محــل ســرمایه‌گذاری منابــع داخلــی و معامله‌گــری اوراق بدهــی تأمیــن می‌شــود. بــا توجــه بــه رشــد بــازار بدهــی و ســهم بازارشــرکت در مدیریــت دارایی‌هــا و بانکــداری اختصاصــی و پذیره‌نویســی و بازارگردانــی اوراق بدهــی، درآمدهــای ناشــی از ایــن محــل قابلیــت تبدیــل بــه جریــان عمــده درآمــدی تأمیـن سـرمایه را داشـته و عملکـرد شـرکت در سـالهای اخیـر حاکـی از رشـد سـهم درآمـدی خدمـات ارزشـگذاری، تعهـد پذیره‌نویســی ســهام و کارمــزد مدیریــت صندوق‌هــای ســرمایه‌گذاری مشــترک می‌باشــد. بــا لحــاظ نمــودن چشــم‌اندازهای اســتراتژیک در بخش‌هــای مختلــف اقتصــادی در ســال‌های آینــده، خدمــات ادغــام و تملیــک، تأمیــن مالــی شــرکتهای کوچــک و متوســط و اســتارت‌آپ‌ها در کنــار ســبدگردانی، بازارگردانــی ســهام و خدمــات بازاریابــی می‌توانــد وجــه تمایــز تأمیـن سـرمایه نویـن بـا رقبـای خـود و بخش‌هـای اصلـی درآمـدی آن باشـند. عملکرد مالی و نسبت‌های مالی شرکت نشان دهنده بهبود وضعیت مالی شرکت طی سال‌های مالی گذشته می‌باشد.

چشـم‌انداز شـرکت تأمیـن سـرمایه نویـن بـر اسـاس انتظـارات ذینفعـان، شـرایط بـازار و بـه پشـتوانه یـک دهـه فعالیـت و پیشـگام‌ بودن در ارائـه انـواع خدمـات مالـی، بدیـن صـورت ترسـیم گردیـده کـه در افـق 5 سـاله، تأمیـن سـرمایه به عنـوان بانــک ســرمایه‌گذاری مرجــع در ســطح کشــور و معتبــر در ســطح منطقــه و بین‌الملــل باشــد کــه مناســب‌ترین روشهــای تأمیـن مالـی، مدیریـت دارایـی و سـرمایه‌گذاری را در عالیتریـن سـطوح تخصـص، شـفافیت، اعتبـار و اطمینـان بـه مشـتریان ارائـه نمایـد.

 

 

ارسال نظر

تازه ها