کد خبر 104813

شرکت بهساز کاشانه تهران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان اسفند 1399 از محل واگذاری پروژه های خود 79 میلیارد و 600 میلیون تومان درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل بیش از 85 هزار درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت بهساز کاشانه تهران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به پایان اسفند 1399 از محل واگذاری پروژه های خود 79 میلیارد و 600 میلیون تومان  درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل بیش از 85 هزار درصد افزایش داشته است. 

ثبهساز با سرمایه ثبت شده 20,130,787 میلیون ریال طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به انتها آذر 1400 از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ 818,304 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل بیش از 30 هزار درصد رشد داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها