کد خبر 104169

شرکت صنایع آذرآب مبلغ افزایش سرمایه را 846ر469ر6 میلیون ریال اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنایع آذرآب با نماد معاملاتی فاذر اعلام نمود کل مبلغ افزایش سـرمایه از محل تجـدید ارزیابی طبقه ساختمان به مبلغ ٨۴۶ر۴۶٩ر۶ میلیون ریال را در اختیار هیئت مدیره قرار داده تا پس از رفع موارد مطرح شده در مجوز افزایش سـرمایه، با در نظر گرفتن مفاد تبصـرة ١ اصلاحیۀ مادة ١٠ آیین نامۀ اجرایی تبصرة ١ مادة ١۴٩ قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام به انجام افزایش سرمایه از این محل نماید، لذا هیات مدیره این شرکت پیگیر مرتفع نمودن مورد مطرح شده می باشد.

 

Capture

ارسال نظر

تازه ها