کد خبر 100556

جمع فروش محصولات شرکت صنعتی مینو در دوره نه ماهه از ابتدای سال 606.4 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 521.1 میلیارد تومان بوده که 16.37 درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، غصینو در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1399، مبلغ 98.5 میلیارد تومان درآمد داشته است که 95.29 درصد آن مربوط به فروش داخلی و 4.71 درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 51.75 درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 47.75 درصد افزایش داشته است.

جمع فروش محصولات شرکت در دوره نه ماهه از ابتدای سال 606.4 میلیارد تومان است و این در حالیست که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 521.1 میلیارد تومان بوده که 16.37 درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره 613.8 میلیارد تومان فروش داخلی داشته است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 543.7 میلیارد تومان بوده که 12.89 درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره 22 میلیارد تومان صادرات داشته است و این در حالیست که در دوره مشابه سال قبل این مقدار برابر با 6.1 میلیارد تومان بوده که 262.61 درصد افزایش یافته است.

 

ارسال نظر

تازه ها