کد خبر 79993

اسامی نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم حوزه انتخابیه کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، فرمانداری کرج در اجرای ماده ۳۶ آئین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدین وسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا را به شرح زیر اعلام می‌کند.

۱ - آقای مصطفی ابدالی حسنوند فرزند محمد رضا کد نامزد ۱۲۴

۲ - آقای نوید ابوالقاسمی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۱۲۶

۳ - آقای رضا ابول پور فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۲۷

۴ - خانم اکرم السادات اجاق فرزند سید محمد کد نامزد ۱۲۹

۵ - خانم فاطمه آجرلو فرزند سیف اله مشهور به آجورلو کد نامزد ۱۴۱

۶ - آقای مصطفی آجرلو فرزند محمد علی کد نامزد ۱۴۲

۷ - آقای فرهاد آجورلو فرزند براتعلی مشهور به آجرلو کد نامزد ۱۴۶

۸ - خانم لیلا آجورلو فرزند علی اکبر مشهور به آجرلو کد نامزد ۱۴۷

۹ - آقای علی رضا آذروند فرزند حسن کد نامزد ۱۵۲

۱۰ - خانم فاطمه اسکندری فرزند علی کد نامزد ۱۶۸

۱۱ - خانم کبری آقابابائی پور فرزند یونس کد نامزد ۱۷۶

۱۲ - خانم شهلا اکوی محصل فرزند عبداله کد نامزد ۱۸۱

۱۳ - آقای یونس امرایی فرزند درویش مراد مشهور به رشنو کد نامزد ۱۸۴

۱۴ - آقای فخرالدین اموری فرزند موسی کد نامزد ۱۸۵

۱۵ - آقای مجید امیری فرزند حسن کد نامزد ۱۸۶

۱۶ - آقای مصیب امیری فرزند بدیل کد نامزد ۱۸۷

۱۷ - آقای محمدعلی انصاری چمرودی فرزند احمد کد نامزد ۱۸۹

۱۸ - آقای مرتضی ایران منش فرزند شکراله کد نامزد ۱۹۲

۱۹ - آقای عمار ایزدیار فرزند سلمان کد نامزد ۱۹۵

۲۰ - آقای حسین بناءزاده فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۱۸

۲۱ - خانم نسرین بنانی فرزند علی کد نامزد ۲۱۹

۲۲ - آقای علیرضا بهرام نژاد فرزند حسن کد نامزد ۲۴۱

۲۳ - آقای علی بهرامی فرزند ارسلان کد نامزد ۲۴۲

۲۴ - آقای علی پورامن فرزند ایمانقلی کد نامزد ۲۴۷

۲۵ - آقای نوید پورجلیلی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۴۹

۲۶ - خانم طاهره پورشمسیان هاوشکی فرزند حسن کد نامزد ۲۵۱

۲۷ - آقای علی پورمحمدباروق فرزند عقیل کد نامزد ۲۵۲

۲۸ - آقای حسین بیات فرزند سیف الله کد نامزد ۲۵۷

۲۹ - آقای بابک تبریزی فرزند حسن مشهور به حسین کد نامزد ۲۵۹

۳۰ - آقای مجتبی جباری کورحسینلو فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۷۱

۳۱ - آقای بهادر جباری وند فرزند عبدا… کد نامزد ۲۷۲

۳۲ - آقای بهروز جعفری فرزند براخاص کد نامزد ۲۷۴

۳۳ - آقای مهدی جوهری فرزند علیشاه کد نامزد ۲۷۸

۳۴ - آقای پرویز حجازی فرزند حسن کد نامزد ۲۸۹

۳۵ - خانم زهرابیگم حجازی زاده فرزند آقا ضیا کد نامزد ۲۹۱

۳۶ - آقای محمدنبی حسنی پور فرزند عیسی مشهور به حسنی کد نامزد ۲۹۴

۳۷ - آقای سیدمحمدرضا حسینی فرزند سید ابوالقاسم کد نامزد ۲۹۶

۳۸ - آقای سیدمحمود حسینی فرزند سیدجلیل کد نامزد ۲۹۷

۳۹ - آقای علی خلج فرزند حسین کد نامزد ۴۱۸

۴۰ - آقای جواد خدایی فرزند احمد کد نامزد ۴۲۱

۴۱ - آقای احمدرضا خرمی فرزند صید رضا کد نامزد ۴۲۴

۴۲ - آقای فرامرز خرمی توسه چال فرزند علی کد نامزد ۴۲۵

۴۳ - آقای بهزاد دانشفر فرزند ذوالفقار کد نامزد ۴۲۸

۴۴ - آقای محمد دهقان فرزند محمود کد نامزد ۴۵۲

۴۵ - آقای بهروز دهکردی فرزند رحمت ا… کد نامزد ۴۵۴

۴۶ - آقای حسین رجایی یامچی فرزند علیقلی کد نامزد ۴۵۶

۴۷ - آقای رضا رحمانی پور فرزند شمس اله کد نامزد ۴۵۸

۴۸ - آقای هادی رحیمی فرزند محمد کد نامزد ۴۶۱

۴۹ - آقای عباس رستمی فرزند سلطانعلی کد نامزد ۴۶۴

۵۰ - آقای سیروس رشیدی داروندی فرزند فتحعلی کد نامزد ۴۶۸

۵۱ - آقای ابراهیم رضاپور فرزند امین آقا کد نامزد ۴۶۹

۵۲ - آقای محمدرضا رضایی فرزند علی کد نامزد ۴۷۴

۵۳ - آقای سیدابوالحسن رضوی فرزند سیدرضا کد نامزد ۴۷۵

۵۴ - آقای احمد روددهقان فرزند علی کد نامزد ۴۸۱

۵۵ - آقای اصغر روستایی فرزند علی کد نامزد ۴۸۲

۵۶ - آقای امین ریوندی فرزند محمد کد نامزد ۴۸۴

۵۷ - آقای رضا ریوندی فرزند رجبعلی کد نامزد ۴۸۵

۵۸ - آقای هاشم زارع بنادکوکی فرزند علی اکبر کد نامزد ۴۸۶

۵۹ - آقای ساسان زیوری فرزند سهراب کد نامزد ۴۹۲

۶۰ - آقای علی اکبر سرپرست فرزند محمد کد نامزد ۵۱۴

۶۱ - آقای داریوش سرحدی فرزند محمد امین کد نامزد ۵۱۵

۶۲ - آقای مصطفی سعیدی سیرائی فرزند مستعلی مشهور به سعیدی کد نامزد ۵۱۹

۶۳ - آقای صدراله سلیمانی فرزند اباذر کد نامزد ۵۴۲

۶۴ - آقای احمد شکرپور فرزند حمدالله کد نامزد ۵۶۱

۶۵ - آقای علی شیرین زاد فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۷۲

۶۶ - آقای پیمان صالحی فرزند قدرت ا… کد نامزد ۵۷۴

۶۷ - آقای محمد صالحیان بهروز فرزند محمدعلی کد نامزد ۵۷۵

۶۸ - آقای قاسم صانعی فرزند عباس علی کد نامزد ۵۷۶

۶۹ - آقای علی اصغر صباغ الوانی فرزند حسن مشهور به صباغ و الوانی کد نامزد ۵۷۸

۷۰ - آقای محمد صفری فرزند غلامحسین کد نامزد ۵۸۲

۷۱ - آقای حسینعلی ضیایی فرزند علی مشهور به مهندس ضیایی کد نامزد ۵۹۱

۷۲ - آقای حسن طالبی فرزند محمد رضا کد نامزد ۵۹۲

۷۳ - آقای کامران طالبی فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۹۴

۷۴ - آقای مرتضی طریقی فرزند علیرضا کد نامزد ۵۹۶

۷۵ - آقای اشکان عباس پور فرزند قادر کد نامزد ۶۱۴

۷۶ - آقای امیر عباس پور فرزند قادر کد نامزد ۶۱۵

۷۷ - آقای علیرضا عباسی فرزند عباس کد نامزد ۶۱۷

۷۸ - آقای مصطفی عباسی فرزند غلامحسین کد نامزد ۶۱۸

۷۹ - آقای منوچهر عبداللهی فرزند احمد کد نامزد ۶۲۱

۸۰ - آقای سیدامیر عربی فرزند سیداحمد کد نامزد ۶۲۷

۸۱ - آقای مهدی عسگری فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۴۲

۸۲ - آقای کیوان علیا فرزند تقی مشهور به حسین کد نامزد ۶۴۷

۸۳ - آقای سلیم علیپور فرزند عبدالعلی کد نامزد ۶۴۸

۸۴ - خانم زهرا علی زاده فرزند علی کد نامزد ۶۵۱

۸۵ - آقای بهنام فخری فرزند محمود کد نامزد ۶۵۶

۸۶ - آقای رضا فرجی فرزند فرج کد نامزد ۶۵۷

۸۷ - آقای علیرضا فرزانه فرزند عباس کد نامزد ۶۷۱

۸۸ - خانم ریحانه فمی تفرشی فرزند حسین کد نامزد ۶۷۲

۸۹ - آقای سامان فولادوند فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۷۵

۹۰ - آقای علی فیروزبخت فرزند محمد کد نامزد ۶۷۶

۹۱ - آقای مهدی فیروزبخت فرزند محمد کد نامزد ۶۷۸

۹۲ - آقای مهدی فیروزروستا فرزند اسکندر کد نامزد ۶۷۹

۹۳ - آقای سیدرضا قاسمی دادامحله فرزند سید نور کد نامزد ۶۸۴

۹۴ - آقای وحید قلی زاده فرزند علی کد نامزد ۶۹۷

۹۵ - آقای حشمت اله کاظمی راد فرزند عزت اله کد نامزد ۷۱۲

۹۶ - آقای محمدجواد کاظمینی فرزند علی اصغر کد نامزد ۷۱۴

۹۷ - آقای محمدامیر کرمی فرزند نریمان کد نامزد ۷۱۷

۹۸ - آقای غلامرضا کوکبی جامع فرزند حسینعلی کد نامزد ۷۲۸

۹۹ - آقای بابک محمدخانی فرزند شمسعلی کد نامزد ۷۵۷

۱۰۰ - آقای امیر محمدی فرزند صفرعلی کد نامزد ۷۵۹

۱۰۱ - آقای محسن محمدی فرزند صادق کد نامزد ۷۶۷

۱۰۲ - آقای حسین مظفر فرزند رحم خدا کد نامزد ۷۹۷

۱۰۳ - آقای علی رضا معصومی فرزند اسماعیل کد نامزد ۸۱۵

۱۰۴ - خانم سارا معطوفی فرزند هارون کد نامزد ۸۱۷

۱۰۵ - آقای محسن معینی فرزند محمد صادق مشهور به معین کد نامزد ۸۱۸

۱۰۶ - آقای بهمن معینیان فرزند حشمت الله کد نامزد ۸۱۹

۱۰۷ - آقای علی ملکی فرزند رحیم کد نامزد ۸۲۵

۱۰۸ - خانم مهناز منتظری فرزند حسین کد نامزد ۸۲۶

۱۰۹ - آقای محمد منصوری فرزند قدیرعلی کد نامزد ۸۲۷

۱۱۰ - آقای سیدعلی اصغر موسویان فرزند میر جعفر مشهور به سید اصغر موسوی کد نامزد ۸۴۱

۱۱۱ - آقای حمیدرضا میرزایی رضایی فرزند ناصر کد نامزد ۸۴۲

۱۱۲ - آقای اسماعیل نجفی فرزند ابراهیم کد نامزد ۸۴۶

۱۱۳ - آقای هادی نجفی فرزند احمد کد نامزد ۸۴۸

۱۱۴ - خانم نادیا نظری فرزند محمد کد نامزد ۸۵۹

۱۱۵ - آقای حسین هاشمی فرزند گل علی کد نامزد ۸۶۷

۱۱۶ - خانم لیلا یادگاری فرزند سام کد نامزد ۸۷۵

۱۱۷ - آقای ابوالفضل یوسفی فرزند محمدعلی کد نامزد ۸۷۸

۱۱۸ - آقای رحمت اله یوسفی فرزند حکم اله کد نامزد ۸۷۹

۱۱۹ - خانم سیده مریم موسوی فرزند سید جعفر کد نامزد/مهر

 

ارسال نظر

تازه ها