کد خبر 37491

دکتر روحانی همیشه از اصول گرایان و اصلاح طلبان دعوت کرده‌اند تا برای حل مشکلات کشور در کنار دولت قرار بگیرند و اگر عده‌ای می گویند ما بودیم و کس دیگری نبود این نظر شخصی آنهاست.

کامبیز مهدیزاده 

رئیس جمهور در روزهای انتخابات سال 92 و پس از آن تا امروز، از اصلاح طلبان، اصولگرایان و اعتدال گرایان دعوت کرده  اند تا برای حل مشکلات کشور در کنار دولت قرار بگیرند. تأکید بر همدلی، دیدگاه اصلی دکتر روحانی است. اینکه عده ای در دولت القا می کنند فقط ما بودیم و کس دیگری نبود، نظر شخصی آنهاست؛ نه نظر شخص رئیس جمهور. همدلی و وحدت تمام جریان های کشور، روش اعتدالی است. اعتدال، شعار و مربوط به حزب خاصی نیست؛ بلکه مسیر تفکر و گفتمان است. روحانی چون افراط و تفریط را برای جامعه مضر می دانست و به تعادل بخشی می اندیشید، وارد عرصه انتخابات شد. ایشان همواره تأکید دارند کشور باید در مسیر توسعه قرار بگیرد و این مهم با حضور حداکثری همه گروه ها و مبتنی بر خرد جمعی امکان پذیر است. 

نگرش افراطی و توجه به منافع شخصی، حزبی و جریانی، آسیب جدی برای ایران امروز است. هیچ جناح، گروه و حزبی با تک روی و انحصارطلبی نمی تواند به جایگاه مطلوب پیشرفت و توسعه برسد. رئیس جمهور در پنج سال گذشته نشان داده  به دنبال ایجاد آرامش و فضای مطلوب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و بهبود روابط خارجی با استفاده از ظرفیت همه تفکرات و جریانات درون نظام است. بگذاریم عاشقان ملت و کشور در کنار دولت بمانند و فارغ از درگیری های جناحی و حزبی، به آبادانی ایران بپردازند. اگر این اتفاق رخ دهد، پیروزی رئیس جمهور، تفکر یا حزب نیست؛ بلکه متعلق به مردم ایران خواهد بود. تداوم تنازع جز ایجاد خوراک برای رسانه های بیگانه و لطمه به وحدت ملی، سودی نخواهد داشت. اندیشه اعتدال در قرآن آمده و انتصاب آن به حزب، گروه و دسته خاصی اشتباه است. پایه ایجاد حیات، اعتدال بوده و این اندیشه ادامه خواهد داشت؛ چرا که ریشه در قرآن کریم دارد. اعتدال در شخصیت، اعتدال در اقتصاد، اعتدال در رفتار اجتماعی، اعتدال در مسائل اقتصادی و اعتدال در مصرف. 

توجه مخالفان این روش را به موعظه لقمان به فرزندش جلب می کنم: 

پسرم در راه رفتن اعتدال را رعایت کن 

از صدای خود بکاه و هرگز فریاد مزن 

که زشت ترین صداها، صدای بلند است 

در این جملات دو عمل اخلاقی نهفته است؛ نهی از خودبرتربینی و خودپسندی که سبب می شود انسان نسبت به سایر انسان ها تکبر بورزد. دوم، سبب می شود انسان خود را در حد کمال بپندارد و درهای تکامل را به روی خود ببندد. 

امام علی (ع) بارها به کارگزاران خود توصیه کردند همیشه احساس کن که به مردم نیازمندی؛ یعنی مانند یک نیازمند با مردم رفتار کن. 

بیایید اعتدالی فکر و رفتار کنیم.

 

ارسال نظر

تازه ها