طبق اعلام بیمارستان جم، محمدرضا شجریان به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان جم فرستاده شد.

تازه ها