رضا کرمی کارشناس زلزله شناسی از دلیل رفتارهای گسل مشا و فعال شدن آن سخن گفت واز زیر نظر داشتن آن خبر داد.

تازه ها