سکه از مرزهای 3 میلیون تومان عبور کرد و اکنون هر سکه جدید به قیمت 3 میلیون و 76 هزار تومان خرید و فروش می شود.

تازه ها