بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی، شرکت های آسمان، تابان و ایران ایرتور بیشتر تاخیر در انجام پروازها را طی مهرماه به نام…

تازه ها