معاون وزیر راه و شهرسازی

معاون وزیر راه و شهرسازی در سخنانی از اتصال چهار استان به شبکه ریلی کشور درسال 99 خبر داد.

تازه ها