شرکت آمریکایی آمازون فعالیت رسمی خود را در کشور ترکیه در راستای توسعه کسب و کار خود افزایش داد.

تازه ها