هر ساله بحث های زیادی میان خودروسازان و شورای رقابت بر سر درصد افزایش قیمت خودرو شکل می گیرد که در نهایت نظر شورای…

تازه ها