کد خبر 48026

براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک:

در سال 97 ایران 44 هزار میلیون دلار صادرات و 42 هزار میلیون دلار واردات داشته است که نسبت به سال 96 ارزش واردات و صادرات کاهشی بوده است اما تراز تجاری منفی در سال 96 به تراز تجاری مثبت 2 هزار میلیون تومانی ختم شده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، براساس گزارش ماهیانه گمرگ در اسفند ماه مشاهده می‌شود در سال 97 بیش از 92 هزارتن واردات و 117 هزار تن صادرات انجام داده است. که ارزش دلاری واردات 54 هزار میلیون دلار و ارزش صادرات 46 هزار میلیون دلار بوده است. تراز تجاری کشور در سال 97 نسبت به سال 96 رشد چشمگیر داشته است و مثبت شده است. تراز تجاری ایران در سال 96، منفی 13 هزار میلیون دلار بوده است اما با رشد 121 درصدی تراز تجاری کشور در سال 97 مثبت 2 هزار و 800 میلیون دلار بوده است که افزایش نرخ دلار و فزونی درصد کاهش مقدار واردات نسبت به صادارت دلیل اصلی مثبت شدن تراز تجاری ایران می‌باشد.

ارزش دلاری واردات 22 درصد کاهش یافت

مقایسه میزان واردات در سال97 نسبت به سال 96 نشان می‌دهد، وزن واردات تغییر کاهشی داشته است به طوری که از 38.856 هزار تن در سال 1396 به 32.046 هزار تن در سال 97 رسیده است به عبارتی میزان واردات کاهش 17 درصدی را تجربه کرده است و این امر موجب شده است ارزش دلاری واردات کاهش یابد. ارزش دلاری واردات از 54 هزار میلیون دلار با کاهش 22 درصدی به 42 هزار میلیون دلار در سال 97 رسیده است.

ارزش دلاری صادرات 6 درصد کاهش یافت

مقایسه صادرات در سال 97 نسبت به سال 96 نشان می‌دهد وزن صادرات نیز کاهشی بوده است. مقدار صادرات از 132.882 هزار تن در سال 96 با کاهش 12 درصدی به 117.228 هزار تن رسیده است. ارزش دلاری صادرات نیز به دلیل کاهش مقدار صادرات کاهش یافته است البته به دلیل افزایش نرخ دلار، مقداری از کاهش ارزش جبران شده است که عکس این امر در رابطه با ارزش دلاری واردات نیز مشاهده می‌شود. چراکه مشاهده می‌شود مقدار واردات کاهش 17 درصدی داشته است اما ارزش دلاری واردات 22 درصد کاهش یافته است که این امر به دلیل افزایش قیمت دلار رخ داده است. بنابراین با کاهش وزنی در میزان صادرات، ارزش دلاری صادرات از 54 هزار میلیون دلار با کاهش 6 درصدی به 44 هزار میلیون دلار رسیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها