براساس مصوبه اعضای شورای اقتصاد قیمت هر کیلوگرم چغندرقند بهاره ۶۰۲۴ ریال (با عیار ۱۶ درصد)، چغندرقند پاییزه ۵۹۰۰…

تازه ها