رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اعلام کرد که وزارت جهاد کشاورزی نرخ 2500 تومان را به شورای اقتصاد برای تعیین نرخ خرید…

تازه ها