مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت از ادامه داشتن ممنوعیت پوشاک سخن گفت و در ادامه عنوان کرد با توجه به توان داخلی…

تازه ها