وزیر ارشاد گفت عرضه 80 هزار تن کاغذ با ارز 4200 تومانی به تصویب نهایی رسید.

تازه ها