با اعلام مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سخنانی ضمن بیان اینکه سال گذشته ظرفیت خالی تولید صنعت پتروشیمی مورد…

تازه ها