برای اولین بار در تاریخ

ترازنامه فدرال رزرو آمریکا به دلیل تزریق نقدینگی به بازارها در خلال یک هفته گذشته که افزایشی معادل 12.4 درصد داشته است…

تازه ها