ترزا می در اولین نشست خبری خود بعد از ارائه پیش نویس توافق با اروپا اعلام کرد به این توافق باور دارد و همان چیزی است…

تازه ها