نتیجه مذاکرات آمریکا و چین

آمریکا و چین پس از مذاکراتشان به این نتیجه رسیدند که برای تخفیف میزان کسری تجاری آمریکا، چین اقدام به واردات گروهای…

تازه ها