کد خبر 96482

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در یک افشای اطلاعات 823 میلیارد تومان سود از واگذاری سهام شناسایی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در یک افشای اطلاعات از واگذاری سهام چند شرکت 823 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.

 • شرکت واگذار شده
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه - شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان  
 • درصد واگذار شده
34.99 درصد  
 • قیمت واگذاری هر سهم
29,973 ریال  
 • جمع مبلغ معامله
13,838,598 میلیون ریال  
 • بهای تمام شده سهام یا حق تقدم واگذار شده در دفاتر شرکت
5,424,890 میلیون ریال  
 • سود و زیان واگذاری پس از کسر مخارج انتقال
8,238,712 میلیون ریال  
 • درصد مالکیت ناشر در شرکت واگذار شده
   
 
 • درصد مالکیت قبل از واگذاری
35 درصد  
 • درصد واگذار شده جاری
34.99 درصد  
 • درصد مالکیت ناشر در شرکت واگذار شده پس از واگذاری
0.01 درصد  
 • شرح موضوع شامل شرایط شرکت مقابل (بورسی، غیر بورسی، خارجی و موضوع فعالیت آن)
شرکت صنایع آهن وفولاد سرمد ابرکوه و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان از شرکتهای غیر بورسی پرتفوی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات می باشد که با توجه به اطلاع رسانی قبلی منتشر شده در سامانه کدال در 31 تیرماه سال 1399 مراحل کارشناسی و ارزیابی سهام آنان توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به اتمام رسیده است و لذا نقل وانتقال آنان نیز به شرح فوق کامل گردیده است. ضمناً انتقال این سهام ها به شرکت زیر مجموعه فرعی(شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات-تجلی صنعت خودرو سابق) می باشد. همچنین لازم به توضیح است که اطلاعات تکمیلی در این خصوص بشرح نامه پیوست حضورتان ارسال می گردد.  
 
 

 

ارسال نظر

تازه ها