کد خبر 96029

در یک ماه اخیر که بازار سرمایه در حال ریزش قیمت ها و اصلاح قیمت سهم ها بوده است، بسیاری از سهم ها مثبت بوده و با رشد قیمت همراه شده اند.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در یک ماه گذشته که بازار شاهد ریزش قیمت ها بوده است اما بعضی سهم ها بازدهی خوبی داشته و با رشد قیمتی همراه شده است و حوزه کانی های فلزی و معدنی بیشترین میزان سوداوری را داشته است.

شاروم با رشد 121 دصردبیشترین میزان سوداوری را در یک ماه اخیر داشته است و بعد از آن زملارد با رشد 84 درصد بیشترین سوداوری را برای سهامداران خود رقم زده است

کمترین میزان سوداوری برای سهم افق با رشد 3.3 دصرد و تیپیکو با رشد 3.5 درصد بوده است.

در جدول زیر سهام های سوداور در یک ماه اخیر آورده شده است.

4

ارسال نظر

تازه ها