کد خبر 95768

سیمان خاش در گزارش عملکرد شهریورماه از تحقق 20 میلیارد تومان درآمد خبر داده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سیمان خاش با نماد «سخاش» از تحقق 20 میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش داخلی و خارجی محصولات خود خبر داده است.

بیشتر حجم درآمد بدست آمده حاصل از فروش داخلی به مبلغ 19 میلیارد تومان بوده است و تنها 1 میلیارد از این درآمد حاصل از صادرات محصولات بوده که حجم بیشتر آن حاصل از صادرات سیمان تیپ 2 بوده است.

در 6 ماه گذشته درآمد این شرکت 110 میلارد تومان بوده است که 14 میلیارد درآمد حاصل از صادرات و مابقی مربوط به فروش داخلی بوده است.

تولید و فروش
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
شرح
 
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
 
اصلاحات
 
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)
 
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
 
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
 
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
 
وضعیت محصول-واحد
 
نام محصول
 
واحد
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
فروش داخلی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سیمان فله پوزولانی داخلی
 
تن
 
۲۸,۴۵۶
 
۲۸,۴۵۶
 
۱,۸۶۰,۲۴۰
 
۵۲,۹۳۵
 
۰
 
۰
 
۰
 
۲۸,۴۵۶
 
۲۸,۴۵۶
 
۱,۸۶۰,۲۴۰
 
۵۲,۹۳۵
 
۵,۹۹۰
 
۵,۹۹۰
 
۲,۱۶۹,۴۴۹
 
۱۲,۹۹۵
 
۳۴,۴۴۶
 
۳۴,۴۴۶
 
۱,۹۱۴,۰۱۰
 
۶۵,۹۳۰
 
۴۲,۴۴۱
 
۴۲,۴۴۱
 
۱,۴۵۱,۳۰۹
 
۶۱,۵۹۵
 
تولید
 
سیمان فله تیپ ۲ داخلی
 
تن
 
۷۰,۸۸۰
 
۷۲,۶۹۴
 
۱,۸۳۱,۳۲۰
 
۱۳۳,۱۲۶
 
۰
 
۰
 
۰
 
۷۰,۸۸۰
 
۷۲,۶۹۴
 
۱,۸۳۱,۳۲۰
 
۱۳۳,۱۲۶
 
۲۸,۳۸۶
 
۱۸,۰۷۰
 
۲,۱۴۸,۸۶۶
 
۳۸,۸۳۰
 
۹۹,۲۶۶
 
۹۰,۷۶۴
 
۱,۸۹۴,۵۴۰
 
۱۷۱,۹۵۶
 
۳۴,۱۶۷
 
۵۱,۲۱۶
 
۱,۳۶۹,۲۷۹
 
۷۰,۱۲۹
 
تولید
 
سیمان پاکتی تیپ ۲ داخلی
 
تن
 
۶۹,۷۴۳
 
۷۰,۱۰۳
 
۲,۲۹۸,۰۱۹
 
۱۶۱,۰۹۸
 
۰
 
۰
 
۰
 
۶۹,۷۴۳
 
۷۰,۱۰۳
 
۲,۲۹۸,۰۱۹
 
۱۶۱,۰۹۸
 
۱۷,۱۴۵
 
۱۷,۱۴۵
 
۲,۶۹۵,۱۳۰
 
۴۶,۲۰۸
 
۸۶,۸۸۸
 
۸۷,۲۴۸
 
۲,۳۷۶,۰۵۴
 
۲۰۷,۳۰۶
 
۴۷,۰۰۴
 
۴۷,۰۰۴
 
۱,۸۲۲,۱۲۲
 
۸۵,۶۴۷
 
تولید
 
سیمان پاکتی پوزولانی داخلی
 
تن
 
۱۹۱,۱۸۳
 
۱۹۱,۱۸۳
 
۲,۱۹۳,۱۹۲
 
۴۱۹,۳۰۱
 
۰
 
۰
 
۰
 
۱۹۱,۱۸۳
 
۱۹۱,۱۸۳
 
۲,۱۹۳,۱۹۲
 
۴۱۹,۳۰۱
 
۳۵,۱۷۷
 
۳۵,۱۷۷
 
۲,۶۶۰,۸۳۰
 
۹۳,۶۰۰
 
۲۲۶,۳۶۰
 
۲۲۶,۳۶۰
 
۲,۲۶۵,۸۶۴
 
۵۱۲,۹۰۱
 
۱۷۰,۴۸۱
 
۱۷۰,۴۸۱
 
۱,۷۴۱,۱۶۸
 
۲۹۶,۸۳۶
 
تولید
 
پودر پوزولان فله داخلی
 
تن
 
۶۳۸
 
۶۳۸
 
۱,۰۸۰,۲۵۱
 
۶۸۹.۲
 
۰
 
۰
 
۰
 
۶۳۸
 
۶۳۸
 
۱,۰۸۰,۲۵۱
 
۶۸۹.۲
 
۱۲۳
 
۱۲۳
 
۱,۱۳۸,۲۱۱
 
۱۴۰
 
۷۶۱
 
۷۶۱
 
۱,۰۸۹,۶۱۹
 
۸۲۹.۲
 
۶۸۲
 
۶۸۲
 
۷۴۶,۳۳۴
 
۵۰۹
 
تولید
 
کلینکر فله داخلی
 
تن
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۶,۹۵۷
 
۶,۹۵۷
 
۱,۲۰۳,۱۰۵
 
۸,۳۷۰
 
تولید
 
سیمان فله بلین بالا داخلی
 
تن
 
۴۰
 
۴۰
 
۹,۵۵۰,۰۰۰
 
۳۸۲
 
۰
 
۰
 
۰
 
۴۰
 
۴۰
 
۹,۵۵۰,۰۰۰
 
۳۸۲
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۴۰
 
۴۰
 
۹,۵۵۰,۰۰۰
 
۳۸۲
 
۵۰
 
۵۰
 
۷,۵۲۰,۰۰۰
 
۳۷۶
 
تولید
 
جمع فروش داخلی
 
 
۰
 
۳۶۳,۱۱۴
 
 
۷۶۷,۵۳۱.۲
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۳۶۳,۱۱۴
 
 
۷۶۷,۵۳۱.۲
 
۰
 
۷۶,۵۰۵
 
 
۱۹۱,۷۷۳
 
۰
 
۴۳۹,۶۱۹
 
 
۹۵۹,۳۰۴.۲
 
۰
 
۳۱۸,۸۳۱
 
 
۵۲۳,۴۶۲
 
 
فروش صادراتی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سیمان پاکتی پوزولانی صادراتی
 
تن
 
۱۳,۱۷۵
 
۱۳,۱۷۵
 
۲,۲۸۷,۴۳۸
 
۳۰,۱۳۷
 
۰
 
۰
 
۰
 
۱۳,۱۷۵
 
۱۳,۱۷۵
 
۲,۲۸۷,۴۳۸
 
۳۰,۱۳۷
 
۳,۴۶۱
 
۳,۴۶۱
 
۲,۵۸۷,۴۰۲
 
۸,۹۵۵
 
۱۶,۶۳۶
 
۱۶,۶۳۶
 
۲,۳۴۹,۸۴۴
 
۳۹,۰۹۲
 
۷,۸۰۰
 
۷,۸۰۰
 
۱,۷۶۴,۶۱۵
 
۱۳,۷۶۴
 
تولید
 
کلینکر فله صادراتی
 
تن
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
تولید
 
پاکتی تیپ ۲ صادراتی
 
تن
 
۷۷
 
۷۷
 
۲,۴۹۳,۵۰۶
 
۱۹۲
 
۰
 
۰
 
۰
 
۷۷
 
۷۷
 
۲,۴۹۳,۵۰۶
 
۱۹۲
 
۵۸۰
 
۵۸۰
 
۲,۹۲۴,۱۳۸
 
۱,۶۹۶
 
۶۵۷
 
۶۵۷
 
۲,۸۷۳,۶۶۸
 
۱,۸۸۸
 
۶,۷۸۹
 
۶,۷۸۹
 
۲,۰۹۴,۱۲۳
 
۱۴,۲۱۷
 
تولید
 
کلینکر فله صادراتی تیپ ۲
 
تن
 
۱۲,۶۳۵
 
۱۲,۶۳۶
 
۱,۶۴۹,۸۸۹
 
۲۰,۸۴۸
 
۰
 
۰
 
۰
 
۱۲,۶۳۵
 
۱۲,۶۳۶
 
۱,۶۴۹,۸۸۹
 
۲۰,۸۴۸
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۱۲,۶۳۵
 
۱۲,۶۳۶
 
۱,۶۴۹,۸۸۹
 
۲۰,۸۴۸
 
۱۳,۱۶۰
 
۱۳,۱۶۰
 
۱,۵۹۹,۵۴۴
 
۲۱,۰۵۰
 
تولید
 
کلینکر فله صادراتی ۴۲۵_۱
 
تن
 
۴۳,۲۵۰
 
۴۳,۲۵۰
 
۱,۹۰۲,۰۵۸
 
۸۲,۲۶۴
 
۰
 
۰
 
۰
 
۴۳,۲۵۰
 
۴۳,۲۵۰
 
۱,۹۰۲,۰۵۸
 
۸۲,۲۶۴
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۴۳,۲۵۰
 
۴۳,۲۵۰
 
۱,۹۰۲,۰۵۸
 
۸۲,۲۶۴
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
تولید
 
سیمان فله صادراتی
 
تن
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۴,۱۵۱
 
۴,۱۵۱
 
۱,۸۴۹,۹۱۶
 
۷,۶۷۹
 
تولید
 
سیمان فله بلین بالا
 
تن
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
تولید
 
پودر پوزولان پاکتی داخلی
 
تن
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۳
 
۳
 
۲,۰۰۰,۰۰۰
 
۶
 
۳
 
۳
 
۲,۰۰۰,۰۰۰
 
۶
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
تولید
 
سیمان پاکتی صادراتی تیپ ۴۲۵_۱
 
تن
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۳,۶۹۵
 
۳,۶۹۵
 
۳,۴۱۹,۷۵۶
 
۱۲,۶۳۶
 
تولید
 
جمع فروش صادراتی
 
 
۰
 
۶۹,۱۳۸
 
 
۱۳۳,۴۴۱
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۶۹,۱۳۸
 
 
۱۳۳,۴۴۱
 
۰
 
۴,۰۴۴
 
 
۱۰,۶۵۷
 
۰
 
۷۳,۱۸۲
 
 
۱۴۴,۰۹۸
 
۰
 
۳۵,۵۹۵
 
 
۶۹,۳۴۶
 
 
درآمد ارائه خدمات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع درآمد ارائه خدمات
 
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
 
برگشت از فروش:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع برگشت از فروش
 
 
 
۰
 
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
 
۰
 
 
۰
 
 
۰
 
 
۰
 
 
۰
 
 
۰
 
 
۰
 
 
تخفیفات
 
 
 
 
 
۰
 
 
 
۰
 
 
 
 
۰
 
 
 
 
۰
 
 
 
 
۰
 
 
 
 
۰
 
 
جمع
 
 
 
 
 
۹۰۰,۹۷۲.۲
 
 
 
۰
 
 
 
 
۹۰۰,۹۷۲.۲
 
 
 
 
۲۰۲,۴۳۰
 
 
 
 
۱,۱۰۳,۴۰۲.۲
 
 
 
 
۵۹۲,۸۰۸
 
 

 

ارسال نظر

تازه ها