کد خبر 95762

صنایع سیمان کرمان از درآمد 25 میلیاردی در شهریورماه خبر داد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت صنایع سیمان کرمان با نماد «سکرما» در گزارش عملکرد شهریورماه خود از درآمد 25 میلیارد تومانی خبر داده است که بیشترین حجم از این درآمد حاصل از فروش سیمان تیپ 2 به ارزش 13.8 میلیارد تومان بوده است.

طبق این گزارش در یک ماه اخیر شرکت سیمان کرمان هیچ درآمدی حاصل از صادرات و فروش کلینکر نداشته است.

این شرکت در 6 ماه گذشته 187 میلیارد تومان درآمد داشته است که 108 میلیارد آن از فروش سیمان تیپ 2 بدست آورده است. همچنین از فروش کلینکر 642 میلیون تومان درآمدززایی کرده است.

محصولات
کلیه مبالغ به میلیون ریال است
شرح
 
از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
 
اصلاحات
 
از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ - اصلاح شده
 
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
 
از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
 
نام محصول
 
واحد
 
مقدار/تعداد تولید
 
مقدار/تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
مقدار/تعداد تولید
 
مقدار/تعداد فروش
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
مقدار/تعداد تولید
 
مقدار/تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
مقدار/تعداد تولید
 
مقدار/تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
مقدار/تعداد تولید
 
مقدار/تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
سیمان پوزولانی (کیسه )
 
تن
 
۳,۹۴۰
 
۵,۳۳۰
 
۲,۱۴۹,۹۰۶
 
۱۱,۴۵۹
 
۰
 
۰
 
۰
 
۳,۹۴۰
 
۵,۳۳۰
 
۲,۱۴۹,۹۰۶
 
۱۱,۴۵۹
 
۳۲۳
 
۳۲۳
 
۲,۶۵۰,۱۵۵
 
۸۵۶
 
۴,۲۶۳
 
۵,۶۵۳
 
۲,۱۷۸,۴۸۹
 
۱۲,۳۱۵
 
سیمان پوزولانی
 
تن
 
۲,۰۸۸
 
۱,۳۳۲
 
۱,۸۵۸,۱۰۸
 
۲,۴۷۵
 
۰
 
۰
 
۰
 
۲,۰۸۸
 
۱,۳۳۲
 
۱,۸۵۸,۱۰۸
 
۲,۴۷۵
 
۰
 
۱۷۴
 
۲,۱۳۷,۹۳۱
 
۳۷۲
 
۲,۰۸۸
 
۱,۵۰۶
 
۱,۸۹۰,۴۳۸
 
۲,۸۴۷
 
سیمان تیپ ۲ (کیسه )
 
تن
 
۴۲۰,۳۷۶
 
۴۲۰,۳۷۵
 
۲,۲۵۸,۷۷۱
 
۹۴۹,۵۳۱
 
۰
 
۰
 
۰
 
۴۲۰,۳۷۶
 
۴۲۰,۳۷۵
 
۲,۲۵۸,۷۷۱
 
۹۴۹,۵۳۱
 
۵۱,۳۶۴
 
۵۱,۳۶۴
 
۲,۶۹۹,۹۸۴
 
۱۳۸,۶۸۲
 
۴۷۱,۷۴۰
 
۴۷۱,۷۳۹
 
۲,۳۰۶,۸۱۲
 
۱,۰۸۸,۲۱۳
 
سیمان تیپ ۲
 
تن
 
۲۴۳,۴۱۰
 
۲۳۸,۶۸۰
 
۱,۹۰۱,۲۵۳
 
۴۵۳,۷۹۱
 
۰
 
۰
 
۰
 
۲۴۳,۴۱۰
 
۲۳۸,۶۸۰
 
۱,۹۰۱,۲۵۳
 
۴۵۳,۷۹۱
 
۳۰,۶۸۶
 
۳۷,۴۳۳
 
۲,۱۹۱,۸۶۳
 
۸۲,۰۴۸
 
۲۷۴,۰۹۶
 
۲۷۶,۱۱۳
 
۱,۹۴۰,۶۵۱
 
۵۳۵,۸۳۹
 
سیمان تیپ ۵ (کیسه)
 
تن
 
۱۳,۸۹۰
 
۱۳,۶۵۴
 
۲,۳۰۱,۴۵۰
 
۳۱,۴۲۴
 
۰
 
۰
 
۰
 
۱۳,۸۹۰
 
۱۳,۶۵۴
 
۲,۳۰۱,۴۵۰
 
۳۱,۴۲۴
 
۱,۴۷۰
 
۱,۴۷۰
 
۲,۷۵۹,۱۸۴
 
۴,۰۵۶
 
۱۵,۳۶۰
 
۱۵,۱۲۴
 
۲,۳۴۵,۹۴۰
 
۳۵,۴۸۰
 
سیمان تیپ ۵
 
تن
 
۱۹,۶۷۵
 
۱۹,۶۸۴
 
۱,۹۴۳,۷۱۱
 
۳۸,۲۶۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۱۹,۶۷۵
 
۱۹,۶۸۴
 
۱,۹۴۳,۷۱۱
 
۳۸,۲۶۰
 
۲,۷۳۰
 
۲,۵۳۰
 
۲,۲۵۴,۱۵۰
 
۵,۷۰۳
 
۲۲,۴۰۵
 
۲۲,۲۱۴
 
۱,۹۷۹,۰۶۷
 
۴۳,۹۶۳
 
سیمان چاه نفت
 
تن
 
۲,۵۳۹
 
۲,۸۱۶
 
۳,۳۵۸,۶۶۵
 
۹,۴۵۸
 
۰
 
۰
 
۰
 
۲,۵۳۹
 
۲,۸۱۶
 
۳,۳۵۸,۶۶۵
 
۹,۴۵۸
 
۷۹۸
 
۳۹۵
 
۳,۹۲۴,۰۵۱
 
۱,۵۵۰
 
۳,۳۳۷
 
۳,۲۱۱
 
۳,۴۲۸,۲۱۶
 
۱۱,۰۰۸
 
سیمان چاه نفت در جمبوبگ
 
تن
 
۱,۰۰۸
 
۱,۴۲۱
 
۳,۸۴۰,۲۵۳
 
۵,۴۵۷
 
۰
 
۰
 
۰
 
۱,۰۰۸
 
۱,۴۲۱
 
۳,۸۴۰,۲۵۳
 
۵,۴۵۷
 
۲۰۲
 
۲۰۲
 
۴,۲۳۲,۶۷۳
 
۸۵۵
 
۱,۲۱۰
 
۱,۶۲۳
 
۳,۸۸۹,۰۹۴
 
۶,۳۱۲
 
سیمان سفید(کیسه)
 
تن
 
۱۶,۶۳۹
 
۱۷,۰۰۴
 
۳,۹۳۳,۸۳۹
 
۶۶,۸۹۱
 
۰
 
۰
 
۰
 
۱۶,۶۳۹
 
۱۷,۰۰۴
 
۳,۹۳۳,۸۳۹
 
۶۶,۸۹۱
 
۳,۵۲۹
 
۳,۵۲۹
 
۴,۸۰۴,۱۹۴
 
۱۶,۹۵۴
 
۲۰,۱۶۸
 
۲۰,۵۳۳
 
۴,۰۸۳,۴۲۷
 
۸۳,۸۴۵
 
سیمان خاکستری صادراتی
 
تن
 
۲,۴۷۱
 
۵,۳۰۳
 
۲,۳۱۶,۰۴۸
 
۱۲,۲۸۲
 
۰
 
۰
 
۰
 
۲,۴۷۱
 
۵,۳۰۳
 
۲,۳۱۶,۰۴۸
 
۱۲,۲۸۲
 
۷۷
 
۶۰
 
۳,۵۸۳,۳۳۳
 
۲۱۵
 
۲,۵۴۸
 
۵,۳۶۳
 
۲,۳۳۰,۲۲۶
 
۱۲,۴۹۷
 
سیمان چاه نفت در جمبوبگ (صادراتی)
 
تن
 
۱,۶۵۳
 
۱,۷۴۰
 
۶,۳۴۵,۴۰۲
 
۱۱,۰۴۱
 
۰
 
۰
 
۰
 
۱,۶۵۳
 
۱,۷۴۰
 
۶,۳۴۵,۴۰۲
 
۱۱,۰۴۱
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۱,۶۵۳
 
۱,۷۴۰
 
۶,۳۴۵,۴۰۲
 
۱۱,۰۴۱
 
سیمان سفید صادراتی(کیسه)
 
تن
 
۳,۹۹۱
 
۲,۵۴۲
 
۵,۴۷۸,۷۵۷
 
۱۳,۹۲۷
 
۰
 
۰
 
۰
 
۳,۹۹۱
 
۲,۵۴۲
 
۵,۴۷۸,۷۵۷
 
۱۳,۹۲۷
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۳,۹۹۱
 
۲,۵۴۲
 
۵,۴۷۸,۷۵۷
 
۱۳,۹۲۷
 
سیمان چاه نفت کیسه
 
تن
 
۰
 
۷۴
 
۳,۹۰۵,۴۰۵
 
۲۸۹
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۷۴
 
۳,۹۰۵,۴۰۵
 
۲۸۹
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۷۴
 
۳,۹۰۵,۴۰۵
 
۲۸۹
 
سیمان سفید
 
تن
 
۰
 
۱,۳۳۳
 
۳,۷۴۸,۶۸۷
 
۴,۹۹۷
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۱,۳۳۳
 
۳,۷۴۸,۶۸۷
 
۴,۹۹۷
 
۱,۰۰۱
 
۱,۴۶۷
 
۴,۲۰۰,۴۰۹
 
۶,۱۶۲
 
۱,۰۰۱
 
۲,۸۰۰
 
۳,۹۸۵,۳۵۷
 
۱۱,۱۵۹
 
فروش کلینکر
 
تن
 
۰
 
۴,۵۹۰
 
۱,۳۹۹,۳۴۶
 
۶,۴۲۳
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۴,۵۹۰
 
۱,۳۹۹,۳۴۶
 
۶,۴۲۳
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۴,۵۹۰
 
۱,۳۹۹,۳۴۶
 
۶,۴۲۳
 
جمع
 
 
 
 
 
۱,۶۱۷,۷۰۵
 
 
 
۰
 
 
 
 
۱,۶۱۷,۷۰۵
 
 
 
 
۲۵۷,۴۵۳
 
 
 
 
۱,۸۷۵,۱۵۸
 

 

ارسال نظر

تازه ها