کد خبر 95759

سیمان شمال از درآمد 23 میلیارد تومانی در گزارش عملکرد شهریورماه خبر داد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت سیمان شمال با نماد «سشمال» از درآمد 23 میلیارد تومانی این شرکت در شهریورماه خبر داد که کل این درآمد از فروش سیمان خاکستری بدست آمده است.

در 6 ماه گذشته این شرکت 159 میلیارد تومان درآمد داشته است که 6 میلیارد آن مربوط به فروش سیمان سفید و 153 میلیارد مربوط به فروش سیمان خاکستری بوده است.

 


محصولات
کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح

 

از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

 

اصلاحات

 

از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ - اصلاح شده

 

دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

 

از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

 

نام محصول

 

واحد

 

مقدار/تعداد تولید

 

مقدار/تعداد فروش

 

نرخ فروش (ریال)

 

مبلغ فروش (میلیون ریال)

 

مقدار/تعداد تولید

 

مقدار/تعداد فروش

 

مبلغ فروش (میلیون ریال)

 

مقدار/تعداد تولید

 

مقدار/تعداد فروش

 

نرخ فروش (ریال)

 

مبلغ فروش (میلیون ریال)

 

مقدار/تعداد تولید

 

مقدار/تعداد فروش

 

نرخ فروش (ریال)

 

مبلغ فروش (میلیون ریال)

 

مقدار/تعداد تولید

 

مقدار/تعداد فروش

 

نرخ فروش (ریال)

 

مبلغ فروش (میلیون ریال)

 

سیمان خاکستری

 

تن

 

۶۵۸,۱۸۰

 

۶۴۵,۹۷۳

 

۲,۰۰۶,۱۸۶

 

۱,۲۹۵,۹۴۲

 

۰

 

۰

 

۰

 

۶۵۸,۱۸۰

 

۶۴۵,۹۷۳

 

۲,۰۰۶,۱۸۶

 

۱,۲۹۵,۹۴۲

 

۹۴,۵۵۰

 

۹۷,۰۳۷

 

۲,۴۱۱,۵۷۵

 

۲۳۴,۰۱۲

 

۷۵۲,۷۳۰

 

۷۴۳,۰۱۰

 

۲,۰۵۹,۱۳۰

 

۱,۵۲۹,۹۵۴

 

سیمان سفید

 

تن

 

۱۳,۲۲۴

 

۱۴,۲۶۴

 

۴,۴۷۳,۷۱۰

 

۶۳,۸۱۳

 

۰

 

۰

 

۰

 

۱۳,۲۲۴

 

۱۴,۲۶۴

 

۴,۴۷۳,۷۱۰

 

۶۳,۸۱۳

 

۹۷۱

 

۰

 
 

۰

 

۱۴,۱۹۵

 

۱۴,۲۶۴

 

۴,۴۷۳,۷۱۰

 

۶۳,۸۱۳

 

جمع

 
 
 
 
 

۱,۳۵۹,۷۵۵

 
 
 

۰

 
 
 
 

۱,۳۵۹,۷۵۵

 
 
 
 

۲۳۴,۰۱۲

 
 
 
 

۱,۵۹۳,۷۶۷

 

کادر توضیحات در مورد اصلاحات

 
 

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

 
 

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

 
 

 

ارسال نظر

تازه ها