کد خبر 95747

شرکت فولاد آلیاژی ایران در یک ماه گذشته 565 میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصول کسب کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت فولاد آلیاژی ایران با نماد «فولاژ« در گزارش عملکرد ماهانه خود از درآمد 565 میلیارد تومانی حاصل از فروش داخلی و خارجی خبر داده است که 88 میلیارد آن حاصل از صادرات و 480 میلیارد تومان آن حاصل از فروش داخلی بوده است

همچنین این شرکت در 6 ماه گذشته توانسته است 2405 میلیارد تومان درآمد کسب کند که سهم بیشتر این درآمد حاصل از فروش داخلی به مبلغ 2304 میلیارد تومان بوده است و درآمد صادراتی 6 ماه گذشته 124 میلیارد تومان بوده است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته فروش خارجی تغییر چندانی نداشته است اما فروش داخلی از 1265 میلیارد تومان به 2304 میلیارد تومان رسانده است.

کلیه مبالغ به میلیون ریال است
شرح
 
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
 
اصلاحات
 
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)
 
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
 
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
 
از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
 
وضعیت محصول-واحد
 
نام محصول
 
واحد
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
تعداد تولید
 
تعداد فروش
 
نرخ فروش (ریال)
 
مبلغ فروش (میلیون ریال)
 
فروش داخلی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آلیاژی
 
تن
 
۱۶۳,۴۸۲
 
۱۶۶,۳۸۲
 
۹۹,۲۸۸,۹۳۸
 
۱۶,۵۱۹,۸۹۲
 
(۱,۵۵۹)
 
۰
 
(۱,۴۴۱)
 
۱۶۱,۹۲۳
 
۱۶۶,۳۸۲
 
۹۹,۲۸۰,۲۷۷
 
۱۶,۵۱۸,۴۵۱
 
۲۹,۶۵۳
 
۳۲,۹۴۴
 
۱۳۱,۲۵۹,۱۳۷
 
۴,۳۲۴,۲۰۱
 
۱۹۱,۵۷۶
 
۱۹۹,۳۲۶
 
۱۰۴,۵۶۵,۶۴۶
 
۲۰,۸۴۲,۶۵۲
 
۱۷۴,۹۹۳
 
۱۷۰,۵۳۴
 
۶۶,۸۱۸,۴۲۹
 
۱۱,۳۹۴,۸۱۴
 
تولید
 
مهندسی
 
تن
 
۲۳,۰۸۴
 
۲۰,۳۶۲
 
۸۳,۵۷۹,۹۵۳
 
۱,۷۰۱,۸۵۵
 
(۳,۰۳۴)
 
۰
 
۰
 
۲۰,۰۵۰
 
۲۰,۳۶۲
 
۸۳,۵۷۹,۹۵۳
 
۱,۷۰۱,۸۵۵
 
۶,۰۳۳
 
۴,۱۸۶
 
۱۱۴,۷۵۹,۹۱۴
 
۴۸۰,۳۸۵
 
۲۶,۰۸۳
 
۲۴,۵۴۸
 
۸۸,۸۹۶,۸۵۵
 
۲,۱۸۲,۲۴۰
 
۲۳,۴۷۹
 
۱,۳۲۰
 
۵۰,۲۵۱,۵۱۵
 
۶۶,۳۳۲
 
تولید
 
تجاری
 
تن
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۴۰۳
 
۲۲,۶۰۵
 
۵۲,۷۳۴,۵۲۸
 
۱,۱۹۲,۰۶۴
 
تولید
 
جمع فروش داخلی
 
 
۰
 
۱۸۶,۷۴۴
 
 
۱۸,۲۲۱,۷۴۷
 
(۴,۵۹۳)
 
۰
 
(۱,۴۴۱)
 
۰
 
۱۸۶,۷۴۴
 
 
۱۸,۲۲۰,۳۰۶
 
۰
 
۳۷,۱۳۰
 
 
۴,۸۰۴,۵۸۶
 
۰
 
۲۲۳,۸۷۴
 
 
۲۳,۰۲۴,۸۹۲
 
۰
 
۱۹۴,۴۵۹
 
 
۱۲,۶۵۳,۲۱۰
 
 
فروش صادراتی:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آلیاژی
 
تن
 
۰
 
۱,۵۰۵
 
۱۰۵,۵۵۱,۴۹۵
 
۱۵۸,۸۵۵
 
۱,۵۰۵
 
۰
 
۰
 
۱,۵۰۵
 
۱,۵۰۵
 
۱۰۵,۵۵۱,۴۹۵
 
۱۵۸,۸۵۵
 
۴۳۰
 
۴۳۰
 
۱۲۹,۰۶۰,۴۶۵
 
۵۵,۴۹۶
 
۱,۹۳۵
 
۱,۹۳۵
 
۱۱۰,۷۷۵,۷۱۱
 
۲۱۴,۳۵۱
 
۱,۲۸۲
 
۱,۲۸۲
 
۶۸,۵۵۲,۲۶۲
 
۸۷,۸۸۴
 
تولید
 
مهندسی
 
تن
 
۰
 
۳,۰۳۳
 
۶۴,۰۷۳,۵۲۵
 
۱۹۴,۳۳۵
 
۳,۰۳۳
 
۰
 
۰
 
۳,۰۳۳
 
۳,۰۳۳
 
۶۴,۰۷۳,۵۲۵
 
۱۹۴,۳۳۵
 
۹,۵۷۲
 
۹,۵۷۲
 
۸۶,۸۶۶,۱۷۲
 
۸۳۱,۴۸۳
 
۱۲,۶۰۵
 
۱۲,۶۰۵
 
۸۱,۳۸۱,۸۳۳
 
۱,۰۲۵,۸۱۸
 
۲۹,۲۶۷
 
۲۹,۲۶۷
 
۳۷,۶۰۷,۷۸۴
 
۱,۱۰۰,۶۶۷
 
تولید
 
جمع فروش صادراتی
 
 
۰
 
۴,۵۳۸
 
 
۳۵۳,۱۹۰
 
۴,۵۳۸
 
۰
 
۰
 
۰
 
۴,۵۳۸
 
 
۳۵۳,۱۹۰
 
۰
 
۱۰,۰۰۲
 
 
۸۸۶,۹۷۹
 
۰
 
۱۴,۵۴۰
 
 
۱,۲۴۰,۱۶۹
 
۰
 
۳۰,۵۴۹
 
 
۱,۱۸۸,۵۵۱
 
 
درآمد ارائه خدمات:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع درآمد ارائه خدمات
 
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
۰
 
۰
 
 
۰
 
 
برگشت از فروش:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آلیاژی
 
تن
 
 
(۱۰)
 
۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰
 
(۱,۲۶۸)
 
 
۰
 
۰
 
 
(۱۰)
 
۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰
 
(۱,۲۶۸)
 
 
(۱)
 
۵۵,۰۰۰,۰۰۰
 
(۵۵)
 
 
(۱۱)
 
۱۲۰,۲۷۲,۷۲۷
 
(۱,۳۲۳)
 
 
(۱۳۶)
 
۴۶,۱۱۰,۲۹۴
 
(۶,۲۷۱)
 
تولید
 
جمع برگشت از فروش
 
 
 
(۱۰)
 
 
(۱,۲۶۸)
 
 
۰
 
۰
 
 
(۱۰)
 
 
(۱,۲۶۸)
 
 
(۱)
 
 
(۵۵)
 
 
(۱۱)
 
 
(۱,۳۲۳)
 
 
(۱۳۶)
 
 
(۶,۲۷۱)
 
 
تخفیفات
 
 
 
 
 
(۳۴,۷۲۹)
 
 
 
(۱۳۲,۲۲۳)
 
 
 
 
(۱۶۶,۹۵۲)
 
 
 
 
(۴۲,۲۷۷)
 
 
 
 
(۲۰۹,۲۲۹)
 
 
 
 
(۱۹۳,۱۴۲)
 
 
جمع
 
 
 
 
 
۱۸,۵۳۸,۹۴۰
 
 
 
(۱۳۳,۶۶۴)
 
 
 
 
۱۸,۴۰۵,۲۷۶
 
 
 
 
۵,۶۴۹,۲۳۳
 
 
 
 
۲۴,۰۵۴,۵۰۹
 
 
 
 
۱۳,۶۴۲,۳۴۸
 
 

 

ارسال نظر

تازه ها