کد خبر 95250

شرکت فارسیت اهواز که از به مزایده گذاشتن دو زمین در منطقه اعیان خبر داده بود نتایج ان را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد ،شرکت فارسیت اهواز با نماد «سفاسیت» در اوراق بورس بهادار است که از به مزایده گذاشتن دو زمین در منطقه اعیان خبر داده بود نتایج ان را اعلام کرد.

پیرو آگهی مزایده منتشر شده در روزنامه اطلاعات مورخ 1399/04/22 و 1399/06/03 (نوبت سوم و چهارم) و به استناد صورت جلسه مورخ 1398/12/19 هیات مدیره و با توجه به ارزیابی صورت گرفته توسط هیات 3 نفره کارشناسان رسمی دادگستری این شرکت قصد دارد دو قطعه زمین به همراه سوله ها و سایر ساختمانهای مربوط به پلاک های ثبتی 58/1009 به مساحت 66379/26 متر مربع و 1/977 به مساحت 9784/27 متر مربع را بشرح مدارک و مستندات پیوست بفروش برساند.

 

  • نتایج برگزاری مزایده
کمیسیون معاملات شرکت فارسیت اهواز در مورخ 24/06/1399 در خصوص بازگشایی پاکات اخذ شده جهت فروش و واگذاری دو قطعه زمین به پلاک های ثبتی 1009/58 به مساحت 26/66379 متر مربع و 977/1 به مساحت 27/9784 متر مربع، بشرح 4 نوبت آگهی فروش منتشره در روزنامه اطلاعات و نیز یک نوبت آگهی در روزنامه های محلی استان خوزستان با حضور جناب آقای عیسی موسوی ( مدیر عامل شرکت فارسیت اهواز) و سایر مدیران و معاونین شرکت و جناب آقای محمد مهدی نادری ( نماینده محترم شرکت سیمان فارس و خوزستان طی معرفینامه شماره 5141/1 مورخ 12/06/1399) به شرح زیر برگزار گردید . با عنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت فارسیت اهواز بشماره 296/98 مورخ 19/12/1398 مبنی بر فروش دو قطعه زمین فوق الاشاره و حسب گزارش هیات های 3 نفره و 5 نفره کارشناسان رسمی دادگستری و درج چندین نوبت آگهی فروش در روزنامه های کثیر الانتشار ، در نهایت یک فقره پاکت پیشنهاد خرید اخذ و بر مبنای آن نسبت به برگزاری جلسه مزایده و بازگشایی پاکت مزبور اقدام گردید که بر اساس قیمت پیشنهادی اخذ شده از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان مندرج در اسناد مزایده به مبلغ 280،010،000،000 ریال ( دویست و هشتاد میلیاردو ده میلیون ریال) و با رعایت کلیه قوانین ، دستورالعمل ها و صرفه و صلاح شرکت ، ضمن اعلام شرکت فارس و خوزستان بعنوان برنده مزایده ، کمیسیون به اتفاق آرا موافقت خود را نسبت به فروش و واگذاری دو قطعه زمین مذکور اعلام نمود و مقرر گردید مراتب به صورت کتبی به شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) اعلام و نسبت به طی نمودن سایر مراحل و تشریفات اداری در اسرع وقت اقدام گردد.

 

  • مبلغ مورد توافق
280,010 میلیون ریال

 

  • نحوه تسویه
کل ثمن معامله مطابق نامه برنده مزایده عبارت است از مبلغ به عدد 280،010 میلیون ریال (معادل بیست و هشت میلیارد و یک میلیون تومان) که از مبلغ مذکور 130،690 میلیون ریال(معادل سیزده میلیارد و شصت و نه میلیون تومان ) از ثمن معامله با اصل مطالبات خریدار از فروشنده مطابق حساب های فی مابین که مورد تأیید طرفین است و مبلغ 52،232 میلیون ریال (معادل پنج میلیارد و دویست و سی و دو میلیون و دویست هزار تومان) از ثمن معامله با اصل مطالبات شرکت سیمان خوزستان (که خریدار صاحب 45 درصد سهام آن است) از فروشنده، مطابق حساب های فی مابین که مورد تأیید سه طرف است، تهاتر خواهد شد و مابقی وجه ثمن معامله طبق مبایعه نامه ای که تنظیم خواهد شد تعیین تکلیف میگردد.

 

  • تضمین های دریافت شده
مطالبات خریدار از فروشنده

 

  • خالص ارزش دفتری دارایی انتقالی
103,040 میلیون ریال

 

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها