کد خبر 32836

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت لوله و ماشین سازی ایران در روز جاری یک اطلاعیه مبنی بر آگهی فروش سهام شرکت نوآوران سبز احیا (سهامی خاص) منتشر نمود.
بر اسا این آگهی مزایده عرضه عمومی سهام شرکت لوله و ماشین سازی ایران (سهامی عام) در نظر دارد اصالتاً و وکالتاً تعداد 16.104.224 سهم شرکت نوآوران سبز احیاء (سهامی خاص)، جمعاً معادل 24.85 درصد سهام آن شرکت را با مشخصات و شرایط ذیل بطور یک جا به اشخاص حقیقی یا حقوقی و از طریق مزایده واگذار نماید : 1- مشخصات شرکت نوآوران سبز احیاء : فعالیت اصلی شرکت عبارت است از : بازیافت ضایعات آهن آلات فلزی ، فروسیلیس و سایر محصولات و همچنین خدمات پرسکاری . تاریخ تاسیس : 1386/04/27 . تاریخ بهره برداری : مرداد ماه 1386. سرمایه : سرمایه ثبت شده معادل 45.460 میلیون ریال به تعداد 45.460.000 سهم یک هزار ریالی و سرمایه در جریان ثبت معادل 20.540 میلیون ریال شامل 20.540.000 سهم یکهزار ریالی . سود خالص شناسایی شده به ازای هر سهم : سال مالی منتهی به 1395/12/30 مبلغ 145ریال در ازای هر سهم و سال مالی منتهی به 1396/12/29 مبلغ 814 ریال در ازای هر سهم . 2- قیمت پایه مزایده سهام : قیمت پایه هر سهم 4.627 ریال . قیمت کل سهم عرضه شده 75.888 میلیون ریال . 3- شرایط پرداخت : معادل 50% کل مبلغ پیشنهادی برنده همزمان با انعقاد قرارداد و 50% باقیمانده آن طی مدت 30 روز پس از انعقاد قرارداد مبادله می گردد . 4- سپرده شرکت در مزایده : سپرده شرکت در مزایده معادل 10 میلیارد ریال می باشد که به صورت چک بانکی به همراه پاکت پیشنهاد قیمت به شرکت لوله و ماشین سازی ایران (سهامی عام) تحویل خواهد گردید . 5- سایر شرایط : 1-5 جهت دریافت اطلاعات و برگ شرایط مزایده و تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1397/09/27 به دفتر مرکزی شرکت لوله و ماشین سازی ایران واقع در تهران – کیلومتر 10 جاده ساوه – ایستگاه چهاردانگه – نبش سه راه گلشهر مراجعه فرمائید . 2-5- پاکات پیشنهاد دهندگان در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1397/10/02 و با حضور تمامی شرکت کنندگان در محل دفتر مرکزی شرکت لوله و ماشین سازی ایران به آدرس فوق الذکر ، بازگشایی و نفرات اول تا سوم در همان جلسه اعلام خواهند گردید . 3-5- پیشنهاداتی که فاقد سپرده مندرج در بند 4 آگهی باشند و یا در موعد مقرر تحویل شرکت لوله و ماشین سازی ایران نگردند و یا درج مبلغ پیشنهادی بصورت مبهم اعلام شده باشد فاقد اعتبار و باطل می باشند . 4-5- برنده حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ گشایش پاکات نسبت به امضای قرارداد خرید سهام اقدام خواهد نمود و سپرده نفرات دوم و سوم همزمان با امضاء قرارداد با نفر اول به ایشان مسترد خواهد گردید . 5-5- در صورتیکه برنده از امضای قرارداد مطابق مواد فوق استنکاف ورزد سپرده وی به نفع شرکت لوله و ماشین سازی ایران (سهامی عام) ضبط و نفر بعدی به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد گردید.

 

ارسال نظر

تازه ها