کد خبر 21423

پس از حواشی فراوان؛

صورت های مالی شرکت داده گستر عصر نوین که حواشی های فراوانی را به دنبال داشت سرانجام در روز 10 مرداد منتشر شد تا این شرکت برای مجمع روز 16 مرداد آماده شود. نکته قابل توجه در این گزارش تفاوت معناداری است که میان بدهی ها و دارایی ها وجود دارد و سبب شده تا توانایی شرکت برای بازپرداخت بدهی ها زیر سوال برود و از اتفاق خوبی حکایت نکند.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، گزارش حسابرسی شده شرکت داده گستر عصر نوین پس از حواشی فراوان منتشر شد.

حسابرس نکاتی را درخصوص این گزارش مالی بیان داشته است. اولین نکته ذکر شده بحث مالیات شرکت بوده است که در بند 5 بدین شرح آورده شده:

همانگونه که در یادداشت توضیحی 14 منعکس است، به موجب برگ تشخیص صادره توسط مقامات مالیاتی، مالیات عملکرد سال مالی 1395 شرکت اصلی به مبلغ 62 میلیارد و 300 میلیون ریال بیش از مالیات ابرازی محاسبه و مطالبه شده است. شرکت ضمن عدم احتساب ذخیره مالیاتی از بابت مبلغ فوق در حساب‌ها نسبت به مالیات مذکور اعتراض نموده است. در خصوص مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش، شرکت بر اساس سود ابرازی و پس از کسر معافیت های مالیاتی، مبلغ 309 میلیارد و 500 میلیون ریال به عنوان ذخیره مالیات در حساب ها منظور نموده است.

در بند 12 آمده است:

 طبق رویه شناسایی درآمد شرکت اصلی طی سال های مالی 1394 الی 1396 و با توجه به ایفای تعهدات شرکت، دریافت تاییدیه کارفرما و بررسی مجدد اطلاعات تکمیلی، شناسایی درآمد مربوط به قراردادهای uso (خدمات عمومی اجباری روستایی) و الحاقات آن، در انطباق با بند 21 استاندارد حسابداری شماره 3، صورت پذیرفته است. در حالی که با توجه به پذیرش شرکت در تاریخ 28 مردادماه 1396 در بورس اوراق بهادار، آن سازمان شناسایی درآمد و هزینه های مرتبط با قراردادهای مذکور را در انطباق با بند 25 استاندارد حسابداری شماره 3 اعلام نموده است که در صورت اجرای آن، شرکت متحمل زیان قابل توجهی خواهد شد.

مطالب آورده شده در بند 13.1 نیز خالی از لطف نیست:

همانطور که در بند 8 تاکید بر مطلب خاص در بالا توضیح داده شده است، در تاریخ ترازنامه، این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب در خصوص زمان تکمیل و بهره‌برداری از شبکه FWA و همچنین مخارجی که از این بابت شرکت مورد گزارش متحمل میشود، نه در صورتهای مالی و نه در گزارش تفسیری بهدست آورد.

از جمله مواردی که در ترازنامه "های وب" حائز اهمیت است موجودی نقد شرکت است که کاهش 78درصدی پیدا کرده و از رقم 67 میلیارد تومان به 15 میلیارد تومان رسیده است.

جمع دارایی های جاری در مقایسه با سال 95 افزایش داشته است و از 264 میلیارد تومان به 325 میلیارد تومان ارتقا پیدا کرده اما این رقم در برابر بدهی های جاری کمتر است و جمع بدهی های جاری معادل 374 میلیارد تومان گزارش شده است. تفاوت 49 میلیارد تومانی میان بدهی های جاری و دارایی های جاری سبب شده است تا نسبت آنی و جاری شرکت که دو مولفه برای اندازه گیری توانایی بازپرداخت بدهی ها می باشد، کمتر از 1 شود و این نشانه خوبی برای شرکت نیست. 

"های وب" در سال 96 اقدام به جذب دارایی نموده است و دارایی های مشهود و نامشهود که به ترتیب در سال 95 معادل 341 میلیارد تومان و 19 میلیارد تومان بوده است، در سال 96 به 618 میلیارد تومان و 103 میلیارد تومان رسیده است.

داده گستر در سال 96، 22 میلیارد تومان وام گرفته است و رسیدن رقم 141 میلیارد تومان به 163 میلیارد تومان تسهیلات مالی گویای این امر است.

گفتنی است "های وب" 200 میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته و با سرمایه 400 میلیارد تومانی سال 96 توانسته 355 میلیارد تومان درآمد، 147 میلیارد تومان سود خالص، 140 میلیارد تومان سود انباشته و 36 تومان سود خالص برای هر سهم پدید آورد. 

ارسال نظر

تازه ها