کد خبر 16544

شرکت کارتن ایران (چکارن) برای فروش زمین یافت آباد مزایده برگزار می کند.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت کارتن ایران در نظر دارد قدرالسهم از زمین مشاع (چهار سهم از هشت سهم به مساحت 3165 متر مربع پس از اصلاحی 2852) واقع در تهران، خیابان یافت آباد را از طریق مزایده به فروش برساند. خریداران می توانند ظرف دو هفته از تاریخ انتشار آگهی (تاریخ انتشار 1397/03/12) با مراجعه به شرکت کارتن ایران واقع در تهران، جاده قدیم کرج، اول شادآباد ضمن دریافت شرایط شرکت در مزایده و هماهنگی جهت بازدید از ملک مذکور پیشنهاد قیمت خود را حداکثر ظرف مهلت مذکور به دبیرخانه تحویل نمایند.

 

ارسال نظر

تازه ها