کد خبر 14242

صورت های مالی 12 ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1396/12/29 بیمه سامان نشان دهنده کسب سود 30 میلیارد تومانی از محل سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت بیمه سامان با سرمایه ثبت شده 80 میلیارد و 340 میلیون تومان در صورت های مالی حسابرسی نشده 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 نشان دهنده موارد ذیل می باشد:

مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان با 52 درصد افزایش از رقم 1278 میلیارد تومان به 1945 تومان رسیده است.

مطالبات از بیمه گران و بیمه گران اتکایی از 10 میلیارد تومان به 30 میلیارد تومان رسیده است.

در مقابل بدهی به بیمه گذاران و نمایندگان نشان دهنده رقم 17 میلیارد تومان است و به نسبت رقم 14 میلیارد تومان دوره مشابه سال قبل 22 درصد افزایش را نشان می دهد.

رقم 26 میلیارد تومانی بدهی به بیمه گران و بیمه گران اتکایی نیز به 80 میلیارد تومان افزایش یافته است.

بیمه سامان در دوره مورد گزارش 5 میلیارد تومان سود از سپرده های بانکی کوتاه مدت و 25 میلیارد تومان از سود سپرده های بانکی بلند مدت دریافت کرده است.

در مجموع سال 96 رقم 667 میلیارد تومان حق بیمه صادره این شرکت بیمه بوده است که 389 میلیارد تومان درآمد از آن ها عاید شرکت شده است.

خسارت پرداختی این شرکت بیمه ای به نسبت دوره مشابه سال قبل 31 درصد افزایش داشته و از رقم 177 میلیارد تومان به 233 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص شرکت از 68 میلیارد تومان به 32 میلیارد تومان رسیده است.

سود انباشته پایان دوره نیز از 62 میلیارد تومان به 31 میلیارد تومان کاهش یافته و سود خالص برای هر سهم معادل 21 تومان منظور گردیده است.

گفتنی است شرکت برنامه افزایش سرمایه 69 میلیارد و 660 میلیون تومانی در برنامه خود دارد و به صورت سرمایه ثبت نشده در صورت های این دوره آورده شده است.

 

ارسال نظر

تازه ها