کد خبر 14185

صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1396/10/30 شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید نشان دهنده دوبرابر بودن بدهی های جاری نسبت به دارایی ها می باشد.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با سرمایه 3 هزار میلیارد تومان در صورت های مالی حسابرسی شده 12 ماهه منتهی به 1396/10/30 جمع بدهی های شرکت را 4228 میلیارد تومان و دارایی های جاری 2157 میلیارد تومان نشان داده است که به گفته حسابرس نسبت جاری پایین تر از حد مطلوب و توانایی بازپرداخت بدهی های سررسید شده قابل تامل می باشد.

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های شرکت معادل 130 میلیارد تومان و جمع درآمدهای عملیاتی 1041 میلیارد تومان در سال مالی مورد گزارش عنوان شده است.

هزینه های عملیاتی 64 درصد افزایش یافته و 9 میلیارد تومان دوره مشابه سال قبل به 15 میلیارد تومان رسیده است.

سود خالص شرکت در این دوره 1030 میلیارد تومان و سود خالص برای هر شرکت معادل 34 تومان منظور گردیده است.

 

ارسال نظر

تازه ها