گزارش خیره کننده خزامیا در مرداد ماه

شرکت زامیاد در مرداد ماه درآمد 235 میلیارد تومانی ساخت. این درحالی است که میانگین درآمدی 4 ماه اول سال شرکت 100…