دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان:

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، از توافق این انجمن با وزارت صنعت بر سر افزایش قیمت سیمان خبر داد و گفت: در…

شرکت ها