کد خبر 16752

بر اساس برآوردهای اولیه بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلـی کشـور بـه قیمـت پایـه و بـه قیمـت‌های ثابت سال 1390 از 669 هزار و 110 میلیارد تومان در سال 1395 به 694 هزار و 80 میلیارد تومان در سال 1396 افزایش یافته و گویای نـرخ رشـد تولید ناخالص داخلی به میزان 3.7 درصد طی دوره زمانی مذکور است

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، بر اساس برآوردهای اولیه بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلـی کشـور بـه قیمـت پایـه و بـه قیمـت‌های ثابت سال 1390 از 669 هزار و 110 میلیارد تومان در سال 1395 به 694 هزار و 80 میلیارد تومان در سال 1396 افزایش یافته و گویای نـرخ رشـد تولید ناخالص داخلی به میزان 3.7 درصد طی دوره زمانی مذکور است.

با توجـه بـه وضعیت کلـی اقتصاد در سال 1395، محاسبات فصلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال 1396 نسبت بـه دوره مشـابه سال قبل بـا افـزایش تولیـد ناخالص داخلی مواجه بوده است.

برآورد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی در سال 1396 نشان مـیدهدکـه علت عمـده افـزایش نـرخ رشـد تولیـد ناخالص داخلـی را بایـد در افـزایش ارزش افزوده فعالیـت هـای "حمـل و نقـل، انبارداری و ارتباطات"، "صنعت"، "خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی"، "بازرگانی، رستوران و هتلداری" و "برق، گاز و آب" جستجو کرد. 

براساس محاسبات بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در پایان سال 96 به عدد یک هزار و 480 هزار و 740 میلیارد تومان رسیده است.

 

منبع: فارس

ارسال نظر

تازه ها