طبق گفته بانک مرکزی تعدادی از صرافی های بانکی از روز 3 فروردین ماه خدمات ارزی خود را ارائه می دهند.

تازه ها