از این پس طی تصمیم جدید بانک مرکزی اطلاعات حساب مودیان مالیاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.

تازه ها