به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار از امروز بانک ها موظف به پرداخت سود ماهیانه در قبال سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت…

تازه ها