بعد از حذف ارز دولتی تعلق گرفته به واردات گوشت، این محصول با ارز نیمایی که کمی ارزنتر از ارز آزاد است ، وارد می…

تازه ها