در یک روز گذشته قیمت نفت حدود 54 سنت افزایش داشته است. این افزایش قیمت را می توان به دلیل توقیف کمشتی انگلیسی در…

تازه ها