هفته پر خبر حوزه کار

در هفته پیش رو مراسم تودیع و معارفه وزیر جدید و قدیم کار برگزار خواهد شد، در کنار موضوعات خبری مهمی که در این هفته…

تازه ها