مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی تهران

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران از ارسال پیامک مراجعه تاکسی رانان به بانک برای دریافت وام 6 میلیون…

تازه ها