مشاور فناوری و نوآوری سمات

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اولین شرکتی بود که در سال جاری مجمع خود را به صورت الکترونیکی هم برگزار نمود تا…

تازه ها