در جلسه امروز شورای عالی بورس رخ داد

در جلسه امروز شورای عالی بورس حسن امیری و مصطفی رضوی از هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار رفتنی شدند.

تازه ها