مشاور مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران:

مشاور مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و معاون وزیر صنعت، اعلام کرد: طی روز گذشته 1500 میلیارد تومان دیگر از مطالبات…

تازه ها