در صورت مهیا شدن شرایط رفتن به سفر حج تمتع، افراد می توانند از اواخر دی ماه ثبت نام های خود را شروع کنند.

تازه ها