طبق اعلام محققان هسته درونی زمین طبق مخاسبات جدید شروع به چرخش کرده است.

تازه ها