احمد پور مخبر بازیگر سریال های ترش و شیرین و متهم گریخت به دلیل بیماری امروز جان به جان آفرین تسلیم کرد.

تازه ها