اورژانس تهران درباره آلودگی هوا به مردم هشدار داد تا جای ممکن از خانه خارج بود.

تازه ها