در حالی که مدتی است زمزمه های ورود شرکت های استارتاپی در بورس شنیده می شود، نکاتی درخصوص ریسک سرمایه گذاری در این شرکت…

پیشخوان روزنامه ها