امروز در بازار بورس تهران شاخص 7915 واحد اصلاح انجام داد و به شاخص 294 هزار و 166 واحد بازگشت.

اندیشکده