نیمه نخست سال 97 روزهای سودآوری برای اهالی بازار سرمایه رقم زد و بازدهی بورس از ابتدای سال تا پایان آخرین هفته…