طبق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و ارق بهادار کمیته پایش ریسک بازار افزایش ضریب اعتباری به 45 درصد قیمت پایانی سهام را…

شرکت ها

بازارهای جهانی